Saturday, March 24, 2012

Tablet PC กับการจัดการศึกษา

2 comments
 
จากนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ที่ได้แถลงต่อ ที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มีนโยบายข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศก็คือ นโยบายการแจก Tablet PC ประจำตัวนักเรียน หรือ ที่เรียกว่า One Tablet Per Child โดยจะเริ่มทยอยแจก เริ่มที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ และช่องทาง สำหรับการเรียนยุคใหม่

โดยเนื้อแท้ นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาประยุกต์ใช้ กับการเรียนรู้ ของนักเรียนในอีกรูปแบบ โดยการใช้ Tablet PC มาเป็นเครี่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆตามศักยภาพและความพร้อม ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้ มีบ้างแล้วในต่างประเทศหลายประเทศ สำหรับแถบเอเซียก็มี เกาหลีใต้ หรือ อินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่บ้าง ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาบางแห่ง


 ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นครูอยู่ในวงการศึกษามาเกือบทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงสอนในระดับปริญญา และเป็นผู้หนึ่งที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ และช่องทาง ในการจัด ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ พบว่า กระบวนการจัดการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยแกนของเทคโนโลยีจริงๆ อาศัยแค่ Device ซึ่งในที่นี้ก็คือ Tablet PC นั้น คงไม่เพียงพอ แม้ว่าจะได้ทราบข่าวว่า มีการเตรียมการพัฒนาตัว Content ซึ่งทราบว่า จะอยู่ในสภาพของ e-paper (แปลสภาพจากหนังสือ แบบเรียน ที่อยู่ในรูปกระดาษ มาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) ก็ไม่ได้สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เท่าใดนัก ส่วนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ interactive ในรูปของ LO หรือ Learning Object ซึ่งถือเป็นสื่อเรียนรู้ที่มีพลังในการตรึงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ยาวนานขึ้นนั้น คงต้องใช้เวลา ในการผลิต อีกทั้งต้นทุนในการดำเนินการผลิตในแต่ละเนื้อหา หรือบทเรียนค่อนข้างสูง จากองค์ประกอบ 2 ประการข้างต้น ก็ยังไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียนได้ ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญอีก เรามาศึกษาถึงองค์ประกอบกันอย่างละเอียด
1. Device
จากการที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ อุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์หลักในที่นี้ ก็คือ Tablet PC แต่ในความเป็นจริงแล้ว็คงไม่ใช่จะมีเฉพาะแค่ตัว Tablet PC เท่านั้น ยังต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบสนับสนุนต่างๆ อีกหลายๆอย่าง อาทิ อุปกรณ์สำหรับแพร่สัญญาณ WiFi อุปกรณ์ระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับ backup กิจกรรม งานการเรียนการสอน รวมถึงแต่ละสถานศึกษาต้องมี Tablet PC สำรองไว้เพื่อทดแทนกรณีตัวที่ผู้เรียนชำรุด
สรุป Device ที่จำเป็น หมายถึง
 1. Tablet PC
 2. Computer set
 3. Network System
 4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi
 5. ชุดอุปกรณ์สนับสนุนระบบต่อพ่วงต่างๆ

2. Content
ในส่วนนี้หมายถึงเนื้อหา ที่ใช้ในการเรียนการสอน จะอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

 1. e-Paper ไฟล์เอกสารหนังสือที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากกระดาษ มาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 2. LO : Learning Object ก็คือหน่วยการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบขิงไฟล์ Streaming multimedia interactive
 3. Web-based จะเป็นเอกสารเว็บที่ถูกพัฒนา รองรับการเรียนรู้เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
 4. e-Knowledge Sheet ก็คือใบงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

3. Teacher & Instructor
 ตรงส่วนนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนของสถานศึกษา ซึ่งครูต้องมีความชำนาญในการใช้งานอย่างดี แต่ สภาพจริงๆ เชื่อได้ว่า มีครูผู้สอนใช้ Tablet PC เป็น คงมีไม่กี่เปอร์เซนต์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษา ในรูปแบบนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามลักษณะเฉพาะของ Device ต้นสังกัดจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับครู ใน 2 ด้าน คือ 
 1. ความรู้ในการใช้งาน Tablet PC  
 2. ความรู้กระบวนการ เทคนิควิธีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพผ่าน Tablet PC

  
4. InfraStructure

 จากการที่มีนโยบายสร้าง content ในลักษณะ
e-paper และ LO นั้น คาดว่าคงเป็นการเตรียมการเฉพาะปีแรก ซึ่งก็คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเมื่อนักเรียน เรียนในชั้นที่สูงขึ้น ก็จำเป็นต้องมีแบบเรียนเพิ่ม ซึ่งการเพิ่มเติมบทเรียน คงไม่ทำแบบ update ผ่านกระบวนการ offline ไปทีละเครื่องแน่ ดังนั้นการ update ผ่านระบบ online ก็ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งการเรียนรู้ก็คงไม่จำกัดเฉพาะสาระในตัว Tablet PC เท่านั้น คงต้องเปิดโอกาสให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งตัว tablet PC จำเป็นต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFi ซึ่งในสถานศึกษาหลายแห่ง ระบบไร้สายยังไม่ได้ทำการติดตั้งและระบบไร้สายที่ต้องรองรับการใช้ Tablet PC หลายๆเครื่องก็ต้องมีระบบ ประสิทธิภาพ ความเร็วที่สอดคล้องกับขนาดของสถานศึกษา รวมถึงต้องรองรับช่องสัญญาณที่เสถียรภาพด้วย ที่สำคัญระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายจะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการกำหนดสิทธิ์ การจัดการเครือข่าย และการเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
สรุป Infrastruture ที่จำเป็น หมายถึง ระบบโครงข่ายของภาครัฐ ระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
5. Technicial Service
เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่า Tablet PC มีความเปราะบางต่อแรงตกกระแทก รวมถึงฝุ่น ความชื้น โดยเฉพาะน้ำยิ่งอยู่ในมือเด็กด้วยแล้ว ปัจจัยนี้จะเป็นปัญหาที่น่าคิด แม้ว่าสถานศึกษา จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ แต่สภาพความเป็นจริง ตัวเครื่อง Tablet PC และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ คงต้องมีการชำรุดเสียหายไปตามสภาพและกาลเวลา สถานศึกษา เกือบทุกแห่งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในเรื่องการดูแล แก้ไขปัญหา


ซึ่งคงเป็นปัญหาใหญ่อีกประการที่คงต้องหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคนิค หรือดำเนินการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ คงต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับซ่อมบำรุง รวมถึงตัว Tablet PC ไปทดแทน กรณีที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมด้วย เพื่อไม่ให้ระบบการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องพลาดโอกาส
ซึ่งงานนี้ นับว่าเป็นโจทย์สำคัญที่ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะ สพฐ. ต้องคิด และเตรียมการวางแผน อย่างรอบครอบ เพื่อให้การจัดการศึกษา ที่ใช้ Tablet PC เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมรับมือจากปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้น ในภาคเรียนแรกของปี 2555 ที่มีการใช้ Tablet PC ในสถานศึกษา แต่จากการเตรียมความพร้อม ตามที่ เลขา สพฐ. ได้กล่าว ตามข่าว ก็น่าจะมั่นใจในระดับหนึ่งถึงความพร้อมในการเตรียมการณ์
และจากโครงการในครั้งนี้  สำนักงาน กศน. ก็ได้รับการจัดสรร Tablet PC จำนวน 1,000 เครื่อง ซึ่งทางสำนักงาน กศน. จะบรรจุเนื้อหาสาระหลักสูตร กศน. แล้วจัดเฉลี่ยนส่งให้แต่ละจังหวัด นำไปไว้ในรถโมบาย เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการไปยัง กศน.ตำบลต่างๆ ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

Readmore...
Thursday, March 22, 2012

องค์ประกอบของ Tablet PC

0 comments
 
ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือแบรนด์ของยี่ห้อใด องค์ประกอบพื้นฐานจริง จะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
1. ระบบปฎิบัติการ
 Tablet PC ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปที่ต้องมีระบบปฎิบัติการ(Microsoft Windows) แต่ของ Tablet PC ก็จะมีระบบปฎิบัติการเฉพาะเช่นกัน ซึ่งระบบปฎิบัติการมีหลากหลายระบบ ที่ Tablet PC ต่างเลือกใช้
 1. ระบบ iOSiOS เป็นระบบปฎิบัติการของ Apple โดย iOS นั้นมีทั้งบน iPhone, iPod Touch และ iPad แต่ทั้ง 3 ตัวมีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันไปอย่างชัดเจน โดย iPad นั้น apple กำหนดให้เป็น Tablet ที่ใช้งานด้านการเล่นเน็ต, เปิดไฟล์, ดูหนังฟังเพลง, อ่าน E-Book เป็นหลัก ด้ ซึ่ง iOS มีจุดเด่นทั้งเรื่องความเร็ว, การตอบสนองของโปรแกรม, โปรแกรมและเกม ที่รองรับ iOS มีให้เลือกลงได้มากกว่า 350,000 โปรแกรมโดยสรุปนั้น iOS เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานด้านความบันเทิงเป็นหลัก รวมถึงมีโปรแกรมสนับสนุนให้เลือกใช้(และเสียเงิน)ที่มีมาก
 2. Android OSAndroid OS ถือได้ว่ามีระดับความนิยมที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันมีผลมาจาก(1) Android OS เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source ที่ทำให้มีผู้นำไปพัฒนาต่อยอดได้ (2) Google ให้การสนับสนุน และ (3) หลายค่ายให้ความสนใจคว้าไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ทำให้มีผลิตภัณฑ์ในตลาดค่อนข้างมาก จุดนี้จึงกลายมาเป็นจุดแข็งของ Android อีกจุดหนึ่ง ที่กำลังไล่ตาม Apple มาติดๆ
 3. Windows OSWindows ถือเป็น OS ระดับตำนานที่ครั้งนึงเป็นผู้บุกเบิกนำ Windows จับมาใส่บน Tablet PC แต่กลับไม่ได้รับความนิยม จนต้องหยุด แต่ Windows สำหรับ Tablet PC ไม่ได้ตายสนิท จะพบว่ากระแสข่าวของ Windows จะกลับมาโลดแล่นบน Tablet PC อีกครั้ง
 4. Symbian OSSymbiam คือ ระบบปฏิบัติการประเภท Opensource เช่นเดียวกับ Andriod เป็นระบบปฎิบัติการ ที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะของ Nokia ส่วนใน Tablet PC ในปี 2555 นี้ Symbian คงเป็นอีก OS ที่จะเข้ามาร่วมวงด้วยแน่

เพื่อความเข้าใจในเรื่องระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ตที่ดีขึ้นเรามาศึกษาวิดีทัศน์จากรายการ โทรทัศน์ครู ชุด"แท็บเล็ต" จาก www.thaiteacher.tvโดยสรุปแล้ว ณ วันนี้ ในด้านระบบปฎิบัติการก็ยังคงมีแค่คู่ฟัดตลอดกาลระหว่าง iOS และ Andriod OS ที่จะต้องตู่สู่ในสนาม Tablet PC กันอีกยาวนาน

2. ขนาดและรูปฟอร์ม
ปัจจุบัน Tablet PC มีขนาดที่แบ่งออกเป็นกลุ่ม หลักๆ อยู่ 3 กลุ่ม คือ  กลุ่ม 5 นิ้ว, กลุ่ม 7 นิ้ว และกลุ่ม 10 นิ้ว โดย iPad ของ Apple ซึ่งปัจจุบันยังคงสร้างด้วยมาตรฐานบนขนาดประมาณ 9 นิ้ว ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม 10 นิ้ว ด้วย  แต่ด้วยกลยุทธ์การตลาดของบางแบรนด์ได้ออกรุ่นที่มีขนาดอื่นๆออกมา เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งขนาดที่แยกย่อยเหล่านี้ อาจดูโดดเด่นในระยะเวลาหนึ่ง แต่ระยะเวลาคงอยู่ในตลาดก็เป็นเรื่องที่น่านำมาพิจารณาว่าจะยังคงยึดติดในตลาดได้ยาวนานเพียงใด เพราะจะส่งผลถึงชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับการซ่อมแซม รวมไปถึง accessories อุปกรณ์สนับสนุนโดยเฉพาะตัว case หรือกระเป๋าที่อาจจะหาไม่ได้ข้อสังเกตุ
iPad ของ Apple จะเป็นแบรนด์ที่มีความคงทน ทั้งในตัวสินค้าและaccessories อุปกรณ์สนับสนุนทุกชนิด

3. กล้อง
นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ Tablet มีกระแสตอบรับในผู้บริโภคไอที เพราะเป็นส่วนช่วยให้การติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน กล้องมาตรฐานที่มีมาใน Tablet PC จะมีอยู่ 2 ตัว ที่เรียกว่ากล้องด้านหน้า และกล้องด้านหลัง
กล้องด้านหน้า(1) มีไว้เพื่อการเชื่อมต่อในการสนทนา ความละเอียดไม่สูงมากนัก 0.3 - 2 MP
กล้องด้านหลัง(2) มีจุดประสงค์หลักในการถ่ายภาพเป็นการเฉพาะ จึงมีความละเอียดค่อนข้างสูง อยู่ระหว่าง 3-5 MP พร้อม flash ในตัว


4. การเชื่อมต่อเครือข่าย
 ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปแล้ว Tablet PC จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นก็คือ
 1.  แบบที่มีการเชื่อมต่อเฉพาะ WiFi
 2. แบบที่เชื่อมต่อทั้ง WiFi และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G (ซึ่งสามารถเชื่อต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง นอกจากนี้ ในบางรุ่นยังรองรับการโทรศัพท์ได้ด้วย ซึ่งการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ผู้ซื้อต้องพิจารณาให้ดีด้วยเพราะแต่ละเครื่องอาจจะรองรับไม่ครบทุกระบบ) 
Tablet PC ทุกเครื่องทุกแบรนด์จะต้องสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (IEEE 802.11 b/g/n)รวมถึง Bluetooh ไม่ว่าจะเป็น 2.x หรือ 3 นอกจากนี้ยังต้องมี GPS ด้วย

5. เชื่อมต่อเสริมอุปกรณ์อื่น
นอกจากส่วนเชื่อมต่อระบบชาร์จไฟแล้ว ก็จะมีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเครื่อง ได้แก่
 1. ช่องต่อสำหรับหูฟัง (3.5 mm Audio headphone jack)
 2. ช่องต่อสัญญาณแบบ (mini) HDMI สามารถนำภาพออกผ่านสาย HDMI ได้เลย
 3. ช่องต่อสาย USB บางรุ่นสามารถนำ Flash Drive หรือ External Harddisk มาต่อได้โดยตรง บางรุ่นต้อง Adapter แปลงหัว 20 หรือ 30 Pin มาแปลงเป็น USB
 4. ช่องต่อส่วนการอ่าน media card
 5. สำหรับรุ่นที่เชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ก็จะมีช่องใส่ SIM card เพื่อโทรออก หรือต่ออินเทอร์เน็ต
 6. ส่วนเชื่อมต่อช่องเสียบ Micro SD Card
แต่ Tablet PC ที่มีการผลิตก็จะถูกออกแบบมา ใน 2 ลักษณะคือ
5.1 แบบเชื่อมต่อโดยตรง ซึ่ง Tablet PC กลุ่มนี้จะมีความพร้อมในการใช้งานมากกว่า แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวโครงสร้างมีขนาดค่อนข้างหนาสักนิด ดังตัวอย่าง ด้านล่าง

5.2 อีกแบบที่คงเอกลักษณ์ด้านความบาง ทำให้การออกแบบโครงสร้าง(body) ต้องลดช่องการเชื่อมต่อ หลายๆ อย่างออกไป แต่การเชื่อมต่อ เป็นเรื่องจำเป็น จึงต้องพึ่งพาอุปกรณ์เชื่อมต่อกลางที่เรียกว่า adapter ซึ่งเมื่อนำมาต่อใช้งานก็ค่อนข้างดูไม่เรียบร้อย ซึ่งลักษณะแบบนี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็มี Galaxy Tab รวมถึง iPad ของ Apple ด้วย 6. หน่วยประมวลผล
นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งของ Tablet PC ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาความแรง เร็วในการประมวลผล ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ไวขึ้น สำหรับหน่วยประมวลผล จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
6.1 CPU
หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU ถูกพัฒนาความเร็ว มาหลายระดับตั้งแต่ 800 MHz ปัจจุบัน (มกราคม 2555) มีความเร็วในระดับ 1.5 GHz dual core
สำหรับ CPU ที่ใช้ใน Tablet PC มีหลากหลายรุ่น อาทิ
ARM Cortex A8 แบบ Single Core ความเร็ว 1.0 GHz,
Allwinner A10 แบบ Single Core ความเร็ว 1.2 GHz
Oak Trail chip แบบ Single Core ความเร็ว 1.5 GHz
Apple A5 แบบ Dual Core ความเร็ว 1.0 GHz
ARM Cortex A9 แบบ Dual Core ความเร็ว 1.5 GHz
AMD C-50 แบบ Dual Core ความเร็ว 1.0 GHz
nVidia Tegra 2 Dual Core ความเร็ว 1.0 GHz
Intel Atom N450 Single Core ความเร็ว 1.0 GHz
Intel Atom N550 Dual Core ความเร็ว 1.0 GHz
และในปลายปี 2555 CPU ระดับ Quad core ก็จะมีใน Tablet PC ในหลายแบรนด์
6.2 Graphic Core
เป็นหน่วยประมวลผลกราฟิกเพื่อแสดงข้อมูลออกมาบนจอภาพ เป็นอีกสิ่งที่มีการพัฒนาทำให้การแสดงผลมีความละเอียด ตอบสนองในการแสดงผลที่ resolution ระดับ HD ปัจจุบันมี graphic core ที่ใช้ใน Tablet ดังนี้
PowerVR SGX535 ของ intel
AMLogic 8726-M
ATI Radeon HD 6250
Mali-400 OpenGL ES2.0/VG

7. หน่วยความจำชั่วคราว : Ram
เป็นอีกปัจจัยสำคัญของการทำงานใน Tablet PC เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่จำเป็นต่อการทำงานในการประมวลผลที่รวดเร็ว ราบรื่น ซึ่งก็มีตั้งแต่ 128 MB 256 MB 512 MB จนถึง 1024 MBซึ่งถ้ามีมากขึ้นก็จะส่งผลให้ทำงานได้ ดียิ่งขึ้น
8. ระบบเสียง
เป็นอีกสิ่งที่นับเป็นเสน่ห์สำคัญของ Tablet ซึ่งในหลายแบรนด์สามารถให้ระบบเสียงที่มีความสมจริงคมชัด ด้วยระบบที่แตกต่างกันไป อาทิ SRS Sound, แต่สำหรับความดังแล้ว คงดังพอสมควรเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้ผลิตระบบเสียงสำหรับต่อพ่วง Tablet PC ที่เห็นมีมากที่สุดก็ใช้กับ iPad ส่วนฝั่ง Andriod ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าหากผู้ใช้จะหามาต่อเพิ่มจะต้องซื้อชุดลำโพงโมบายแล้วต่ออกทาง ช่องหูฟัง เท่านั้น

9. หน้าจอและการแสดงผล
ส่วนนี้ถือเป็น interface สำคัญในการติดต่อระหว่าง Tablet PC กับผู้ใช้ ตัวหน้าจอจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. แบบ Resistive
เป็น touchscreen ต้นทุนต่ำ ต้องใช้ของแข็งเช่น Stylus ในการจิ้มสั่งการไม่รองรับ multitouch (แต่อนาคตกำลังมี software ที่สนับสนุนให้ใช้ multitouch ได้)
2. แบบ Capacitive.
เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาสูงกว่า Resistive รองรับการใช้นิ้วจิ้มสั่งการแบบ multitouch ที่ตอบสนองได้เร็ว

ส่วนวัสดุ มีการพัฒนาโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปอาทิ Sony จะใช้ LED-backlit IPS, ทาง Toshiba ก็ใช้ Regza Resolution ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลในจอทีวีของตนเอง การสัมผัสหน้าจอต้องมีจุดสัมผัสที่ครอบคลุมในทุกตำแหน่งของหน้าจอด้วย(multi touch multi point) ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีการบ่งบอกคุณลักษณะนี้ อาทิ 5 point Multi Touch
นอกจากนั้นการแสดงผลก็ให้รายละเอียดที่แตกต่างกัน อาทิ
800 x 480 pixels (16:9)
1,024 x768 pixels (16:9)
1,280x800 pixels (16:10)
หัวใจสำคัญอีกประการในส่วนการแสดงผลของ Tablet PC ก็คือ ระบบ Gravity Sensor (G-Sensor) สำหรับตรวจสอบระดับและตำแหน่งแกนการใช้งานของตัวเครื่อง ไม่ว่าท่านจะใช้งานในแนวตั้งหรือแนวนอน ระบบจะทำการปรับหน้าจอมาอยู่ตำแหน่งการแสดงผลข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ Tablet PC ส่วนใหญ่ จะรองรับการ sensor 4 แกน แต่ก็มีประเภท 3 แกนก็มี ซึ่งจะมีผลให้การ sensor ทำได้ไม่ไวเท่าที่ควร
10. ซอฟท์แวร์สนับสนุน
ทั้งสองค่ายไม่ว่า iOS ของ Apple กับ Andriod ต่างให้การพัฒนา application สำหรับใช้ใน Tablet ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแบบใช้ฟรี หรือต้องจ่ายค่าใช้งานก็ตาม ณ วันนี้แม้ว่าฝั่งทาง Apple ดูจะมี App รองรับการทำงานที่มากกว่าก็ตาม แต่ด้วยการที่ Andriod เป็น Opensource ก้เป็นส่วนช่วยให้ App ของฝั่ง Andriod มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

11. พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน
จากการที่ Tablet PC มีขนาดค่อนข้างบาง ดังนั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ หน่วยเก็บข้อมูลจึงใช้ระบบ Solid state ทั้งหมด ขนาดความจุที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมีตั้งแต่ 8GB, 16GB, 32GB และ 64GB นอกจากนี้ยังมีการนำหน่วยเก็บความจุขนาดใหญ่แบบ harddisk มาใช้ในการเก็บข้อมูล อาทิ Gigabyte รุ่น S-1080 ใช้หน่วยเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ถึง 320 GB เลยที่เดียว
12. พลังงานและระยะเวลาการใช้งาน 
สิ่งนี้นับเป็นปัจจัยอีกประการในการพิจารณาการมีไว้ใช้ เพราะการใช้ Tablet PC ส่วนใหญ่ จะใช้งานแบบพกพา ไม่ได้เสียบสายไฟไว้ ดังนั้น Tablet PC ต้องสามารถทำงานได้ยาวนาน ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากแบตเตอรี่ภายใน ซึ่งค่าความจุพลังงานจะมีแตกต่างกันไป (ตัวเลขมาก ความจุยิ่งมากการใช้งานยิ่งยาวยาน) อาทิ 1,600 mAh, 3250mAh(ใน Lenovo), 4000mAH, 5100mAh(ใน galaxy tab7.7นิ้ว), 6100mAh(ใน galaxy tab8.9นิ้ว), 7000 mAh(ใน galaxy tab10.1นิ้ว) และในอนาคตจะมีขนาดสูงถึง 14,000 mAh(จะมีใช้ใน New iPad)
สำหรับระยะเวลาการใช้งานจะอยู่ 5 - 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ Tablet PC ยังต้องมีระบบจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานใน mode ที่ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานอีกด้วย

Readmore...

ลักษณะ ขนาดมิติของ Tablet PC

2 comments
 
ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นรายการของ Tablet PC ส่วนใหญ่ ที่มีการผลิตเพื่อการจำหน่ายรวบรวมถึงมกราคม 2555 บางรายการอาจจะไม่มีการขายในบางประเทศหรือมีขายไม่ครบรุ่น แต่นำมาเพื่อเปรียบเทียบถึงขนาดและสัดส่วน ซึ่งจะพบว่า ขนาดที่มีผู้ผลิตมากที่สุด จะเป็น 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว


ส่วนของ iPad ยังคงเอกลักษณ์ สัดส่วนของตนเองที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งโดยภาพลักษณ์จะมีรูปทรงที่ตอบสนองความสูงที่ใกล้เคียงความกว้างที่เรียกว่าขนาด 10 นิ้ว แต่ในปี 2012 iPad จะสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้ กลุ่ม Tablet PC ฝั่ง Android ต้องสะเทือนด้วยการออก iPad อีก 2 รุ่น เริ่มที่ iPad 3 ขนาดหน้าจอเดิม 9.7 นิ้ว  และอีกรุ่นขนาด 7.85 นิ้ว  ด้วยความละเอียด 1024x768 pixel ในชื่อของ iPad Mini เพื่อมาชนกับ Android ขนาด 7.0 ในหลายๆแบรนด์ โดยเฉพาะ Samsung Galaxy Tab 7.0, 7.0 plus และ 7.7 นิ้ว เราคงเห็นศึกใหญ่ กันอีกครั้งในปีนี้


เรามาดูรายละเอียด ของมิติ ของ Tablet PC ในแต่ละแบรนด์กันดูว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร

หมายเหตุ  เป็นข้อมูล มกราคม 2555
Readmore...

ลักษณะภายนอกทั่วไปของ Tablet PC

1 comments
 
Tablet PC ไม่ว่าจะของแบรนด์ใด จะต้องมีลักษณะภาพรวมภายใต้มาตรฐานการใช้งาน และจุดประสงค์ที่ไม่แตกต่างกัน อันได้แก่

1. รูปลักษณ์
ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมต่างขนาดกัน แบน มีความหนาโดยประมาณ ไม่เกิน 1.5 ซม.(จะมีบ้างบางแบรนด์ที่หนามากกว่านี้) ด้านหน้าจอทำด้วยวัสดุ ประเภท TFT มีกล้องทั้งด้านหน้า ด้านหลัง
2. ขนาดมิติของเครื่อง
ก็จะมีหลากหลายขนาด ซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการการใช้งาน รวมถึงกระแสนิยม ซึ่งในเรื่องความนิยมด้านขนาด ก้มีรายงานด้านความนิยมของผู้ใช้ทั่วโลกมาให้ได้ศึกษากัน โดยไปศึกษาเพิ่มเติมที่ รายงานบทวิเคราะห์ .... กลับมาที่ขนาด การวัดขนาดของ Tablet PC โดยวัดค่าแนวทะแยงของหน้าจอ ซึ่งปัจจุบันนี้ (มกราคม 2555) มีตั้งแต่ 5 นิ้ว จนถึง 10 นิ้ว (อนาคตจะมี 11 นิ้วเพิ่มขึ้นอีก)
3. การควบคุมและส่งผ่านข้อมูล

ผ่านระบบแป้นพิมพ์เสมือน บนหน้าจอด้วยระบบสัมผัส ซึ่งในการป้อนข้อมูลใน Tablet PC ปัจจุบันแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ ในการใช้งานด้านการป้อนข้อมูล คือ แบบใช้เขียนหรือสั่งผ่านปากกาหรือที่เรียกว่า Pen(Stylus) Base กับใช้สั่งผ่านการสัมผัสปลายนิ้วโดยตรง Fringer (Touch) Base
4. ช่องเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก
สภาพทั่วไปสามารเชื่อต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วยระบบไร้สาย(Wifi , Bluetooth, สัญญาณโทรศัพท์) และระบบเชื่อมต่อสายมาตรฐาน อาทิ USB, HDMI, 3.0 Bluetooth, WIFI 802.11a/b/g/n, AGPS รวมถึงช่องต่อสำหรับอ่านข้อมูลจาก card ต่างๆ ซึ่งช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก แต่ละแบรนด์จะทำออกมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตนเอง อย่างหลากหลาย(ซึ่งไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้)
5. เทคโนโลยี
ในด้านนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มความน่าสนใจนอกเหนือจากแบรนด์ อาทิ
5.1 กล้อง ซึ่งส่วนใหญ่ จะมี 2 กล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึง แฟลชช่วยในการถ่ายภาพ
5.2 เทคโนโลยีด้านวิดีโอ ได้แก่ สนับสนุน Video Player การบันทึกวิดีโอ Video Messaging
และ Streaming รวมถึงมีการจัดการคลังข้อมูลวิดีโอ
5.3 ระบบบริหารการจัดการส่วนบุคคล ได้แก่ ปฏิทิน ระบบตารางนัดหมาย นาฬิกา เวลาทั่วโลก เครื่องคิดเลข สมุดบันทึก เป็นต้น
5.4 เทคโนโลยีด้านเสียง รองรับการให้เสียงที่ดี มีเครื่องเล่นเพลง เทคโนโลยีเสียงแบบต่างๆ รวมถึงมีการจัดการคลังข้อมูลเสียง
5.5 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร มี eReader สำหรับอ่านเอกสาร มี Document Viewer เป็นต้น
5.6 สนับสนุนการแสดงภาพ
5.7 มีโปรแกรมเฉพาะในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแบรนด์คุณลักษณะเฉพาะทั่วๆไปของ Tablet PC
• ขนาดเล็ก บาง น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
• เป็นสมุดบันทึก electronic ที่กำหนดการนัดหมาย วัน เวลา กิจกรรมและการแจ้งเตือน
• เป็นเครื่องอ่านหนังสือ electronic ทุกประเภท เข้าถึงบริการหนังสือออนไลน์ได้ทุกแห่งที่มีให้บริการ
• ให้ระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานกว่า
• สามารถเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายที่รวดเร็วทั้งe-mail ,website ได้จากทุกที่(WiFi - เครือข่ายโทรศัพท์)
• รองรับความเป็นมัลติมีเดียได้สมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเพลง ดูภาพยนตร์ หรือนำเสนองาน
• สามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ ผ่านทางแป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอ หรือ แป้นพิมพ์ต่อพ่วง
• สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาดิจิตอลและแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ
• สามารถแสดงเอกสารข้อมูลหรือแก้ไขงาน Microsoft Office ได้
• เป็น Digital Photo Frame หรือกรอบรูป อัลบั้มรูปอิเล็กทรอนิกส์
• มี Application เสริม เพื่อรองรับ หรือปรับเปลี่ยนการทำงานของผู้ใช้ได้หลากหลาย
• เครื่องมือจดบันทึก นัดหมาย ใช้ในงาน presentation
• ยังทำหน้าที่อื่นได้หลายอย่าง เช่น ติดตามข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องเล่นเกม
ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายๆ ยี่ห้อได้พัฒนา Tablet PC ออกมาให้เราได้เลือกเปรียบเทียบกันมากมาย แต่สำหรับเรื่องราคาแล้ว ยังต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ Notebook พื้นฐาน หรือ netbook แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง สำหรับผู้บริโภคเทคโนโลยี แต่ถ้าหากจะถามว่า Tablet ต่างกับคอมพิวเตอร์เลื่อนที่หรือ notebook อย่างไร เรามาดูคำตอบจาก วิดีทัศน์จากรายการ โทรทัศน์ครู ชุด"แท็บเล็ต" จาก www.thaiteacher.tvReadmore...
Tuesday, March 6, 2012

เริ่มต้นรู้จัก Tablet PC

1 comments
 
ท่านรู้จัก Tablet หรือไม่ หากมีผู้ถามคำนี้เมื่อปีที่แล้ว อาจจะยังมีคนรู้จักไม่มากนัก แต่สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา กระแสของคำว่า Tablet มีมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการศึกษา กล่าวคือเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ได้มีการ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินการจัดหา Tablet PC แจกให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป. 1 ใช้กันทั่วประเทศ ก็ยิ่งทำให้กระแสของTablet ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น หากมีผู้ถามว่า คืออะไร หลายคนอาจตอบไม่ถูก แต่ถ้าหากพูดถึง ipad หรือ Galaxy Tab หลายๆคนคงจะได้ยินและรู้จักดี ซึ่งทั้งสองชื่อที่กล่าวมานี้ ต่างก็คือ Tablet PC ทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกหลายยี่ห้อ หลายแบรนด์ ซึ่งจะได้ ให้เรียนรู้ในลำดับต่อไป
จริงๆแล้ว Tablet PC มีชื่อเต็มๆว่า Tablet Personal Computer สำหรับความหมายภาษาไทยก็อย่าพึ่งไปแปลนะครับ แต่มีความหมาย ที่หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พกพาเคลื่อนที่ได้ ลักษณะเด่นของ Tablet PC ก็คือการควบคุมการทำงานใช้ระบบสัมผัสผ่านทางหน้าจอ และใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในหน้าจอแทนการใช้แป้นพิมพ์แบบคียบอร์ดเพื่อการพิมพ์ แบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมมีทั้งที่เป็น Android, IOS, และ Windows สะดวกในการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียว และแบบ Wi-Fi + 3G สำหรับ Tablet PC ก็มี ซอฟต์แวร์ ใช้เป็นการเฉพาะเหมือนกัน ซึ่ง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้กับTablet PC นิยมเรียกว่า แอบพลิเคชั่น (Applications) เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเรามาศึกษาวิดีทัศน์จากรายการ โทรทัศน์ครู ชุด"แท็บเล็ต" จาก www.thaiteacher.tvTablet PC เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีมานานแล้ว ผลิตโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ๆ เช่น Hewlett Packard, Fujitsu, Toshiba และ Acer ในยุคแรกจะทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP Tablet PC Edition ของไมโครซอฟท์ แต่การเปิดตัวในครั้งแรกนั้นไม่ได้รับความนิยม เท่าที่ควร อันมีผลมาจากมีราคาที่สูง ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ยาก ใช้ในวงจำกัด ซึ่งเทคโนโลยี แต่เดิมของ Tablet PC จะต่างจาก Desktop PC, Notebook PC และ Smartphone ตรงที่ใช้จอภาพแบบ Touchscreen ในการสั่งงานและป้อนข้อมูลเป็นหลัก โดยอาจจะใช้แป้งพิมพ์เสมือน (Virtual keyboards) สำหรับป้อนข้อมูลแทน Keyboard ปรกติ หรือใช้ handwriting recognition แปลงการเขียนลายเส้นแทน Keyboard ก็ได้ (แต่ปัจจุบันระบบ Touchscreen ได้ถูกพัฒนาเข้าไปในอุปกรณ์ดังกล่าวบ้างแล้ว) ซึ่งนำมาใช้ทำงานในเชิงทดแทนคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรศัพท์ (แม้บางรุ่นจะโทรศัพท์ได้ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการใช้งาน)

 ในช่วงปี 2553 กระแสของTablet PC ได้กลายเป็นอุปกรณ์ด้านไอทีที่มีคนสนใจมากขึ้น จากการที่ APPLE ได้เปิดตัว iPad Tablet ภายใต้คอนเซ็ปท์ของการเป็นอุปกรณ์ Mobile รูปแบบใหม่ที่เป็นมีรูปทรง รูปลักษณะที่ผสมผสานระหว่าง iPhone และ Macbook สามารถเป็นได้ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร E-book อัลบั้มภาพ วิดีโอ เพลง การพิมพ์ข้อมูล วิดีโอเกม รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆของiphoneได้ พร้อมหน้าจอ Capacitive Multi-touch 9.7นิ้ว ซึ่งตอบรับกับ Lifestyle ของคนในปัจจุบัน มี รูปลักษณ์ที่สวยงาม แสดงถึงความเป็น intrend สามารถพกพาได้สะดวก ราคาที่ค่อนข้างถูกลง ทำให้กระแสของ Tablet กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ทำให้มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตเองก็สามารถเพิ่มช่องทางทำรายได้ โดยทำระบบออกมารองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น ITUNE ของ APPLE ที่มีคนเข้ามาซื้อเพลง เกมส์ รวมถึงโปรแกรมต่างๆ นอกจากสื่อทางด้านความบันเทิงแล้ว ยังมี E-book ของ Amazon ออกมาเพื่อใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิค ตอบรับกระแส IT ในยุคปัจจุบัน โดยผลิต KINDLE ซึ่งเป็นอุปกรณ์อ่านหนังสือพกพา ซึ่ง Amazon ได้เพิ่มช่องทางทำรายได้ โดยวางขายหนังสือออนไลน์ด้วย
บริษัทวิจัยทางการตลาดระดับโลกหลายสำนักต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปี 2554 ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยหรูของ Tablet PC ซึ่งจะพบว่า Tablet PC ได้เป็นอีกส่วนที่ทำให้ netbook พบทางตันในการพัฒนา นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของคนในวงการไอที เมื่อมี Tablet ใช้ ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะน้อยลง


สื่อต่างประเทศ อ้างการสำรวจของ สตราเตจี อนาไลติกส์ คาดการณ์ว่า จากแทบไม่เคยมี Tablet PC อยู่ในตลาดเลยในปี 2552 แต่ในปี 2554 กับพบการขยายตัวของ Tablet PC อย่างสูง และเชื่อได้ว่าในปี 2557 Tablet จะกลายเป็นสินค้าด้านไอทีที่มียอดการจำหน่ายสูงสุด จะรองก็แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ เท่านั้น ท่านผู้อ่านสามารถดูพัฒนาการ การเติบโตของ Tablet PC ได้จาก รายงานบทวิเคราะห์ของ Tablet PC
Readmore...

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ

ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิก Facebook